Regulamin sklepu internetowego eccelent.eu obowiązujący
od dnia 31 stycznia 2023 roku

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.    Następującym pojęciom użytym w Regulaminie, pisanym wielką literą, nadaje się poniższe znaczenie (słowniczek):
a)    Administrator lub Spółka – NJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-792) przy ul. FRANCISZKA MARII LANCIEGO nr 12 lok. 39, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000960598, posiadająca numery NIP 19512537222 i Regon 521501753, z którą można skontaktować się na adres email: sklep@eccelent.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 778 37 63, przy czym kontakt telefoniczny możliwy jest w dni powszednie od 10.00 do 18.00;
b)    Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną,  korzystający za Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego); dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
c)    Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Użytkownika produktów obejmowanych zamówieniem, przeznaczonych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia: liczby produktów, sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, faktury elektronicznej, formy płatności;
d)    Regulamin – niniejszy regulamin;
e)    Sklep – prowadzona przez Administratora platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Towarami oferowanymi przez Administratora, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług;
f)    Towar – przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu, który może być objęty zamówieniem Użytkownika;
g)    Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów.
2.    Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty, uiszczania przez Użytkownika ceny sprzedaży produktów, dostarczania Użytkownikom produktów, uprawnień Użytkownika do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
3.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu również nie wymaga zarejestrowania się, przy czym Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się i korzystania z funkcjonalności „Twoje konto”. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna. 
4.    Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego: Komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, system Windows/Linux/OSX, przeglądarka wyświetlająca HTML oraz łącze internetowe.
5.    Użytkownik może również składać zamówienia, za pomocą urządzenia mobilnego jak np. tablet lub smartphone, które zdolne jest do wyświetlania stron w HTML oraz może utrzymywać połączenie internetowe. Do składania zamówień Użytkownik musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet zależne są od dostawcy usług internetowych, a korzystanie z infrastruktury Sklepu nie wiąże się po stronie Użytkownika z dodatkowymi opłatami na rzecz Sklepu (przeglądanie asortymentu Sklepu jest nieodpłatne).
6.    Administrator informuje, że adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, wymienione w pkt 1 lit. a stanowią sposoby komunikacji, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Administratorem.
7.    Administrator na stronie Sklepu udostępnia również chat online, który:
a)    gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji w ten sposób, że pozwala pobrać zapis rozmowy na adres e-mail Użytkownika przez co spełnia wymogi trwałego nośnika,
b)    umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Konsumenta ze Spółką.


II.    REJESTRACJA
1.    W celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Użytkownik może dokonać rejestracji w Sklepie. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swoje dane identyfikacyjne, adresowe, swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem potwierdzającym rejestrację, po którego użyciu Użytkownik uzyskuje dostęp do aktywnego konta.
2.    Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
3.    W celu wyrejestrowania ze Sklepu należy zwrócić się z prośbą o usunięcie konta do Administratora. Zgłoszenia można dokonać wybranym przez Użytkownika kanałem komunikacji: mailowo, listownie lub telefonicznie (dane kontaktowe Administratora znajdują się w pkt I.1.a Regulaminu).
4.    Rejestracja w Sklepie wymaga zapoznania się z Regulaminem, co w procesie rejestracji Klient potwierdza przy użyciu stosownego pola tzw. checkboxa.
5.    Logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Sklepu oraz hasła, o którym mowa w pkt 1. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”.
6.    Klient proszony jest o zachowanie w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Sklepie oraz podanych danych adresowych umożliwiających dostawę zamówienia do Klienta.III.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.    Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 
2.    Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3.    Ceny produktów na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
4.    Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, wniesienia i montażu.
5.    Administrator świadczy odpłatnie usługi dodatkowe w postaci dostawy, wniesienia i montażu. Wysokość opłatności za skorzystanie z powyższych usług dodatkowych zależy od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawana jest przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
6.    Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami usług dodatkowych wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
7.    Klient może składać zamówienia na produkty przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
8.    W celu złożenia zamówienia na produkty Klient powinien:
a)    wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
b)    wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu zamówienia;
c)    wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Administrator może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
d)    wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT; Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany prze Klienta;
e)    potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
f)    opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności.
9.    Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
10.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
11.    Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
12.    Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególności w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
13.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 10. W przypadku, jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane Sprzedawca informuje o tym Użytkownika przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Wówczas umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
14.    Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Spółką dotycząca zakupu produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży produktu przez Spółkę jest miejsce dostawy pod adresem wskazanym przez Konsumenta.
15.    Realizacja zamówienia dla Towarów rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
16.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne koszty i podatki. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, dokonując wcześniej wyboru formy przesyłki lub dostawy.
17.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, niemniej jednak zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
18.    Dla Towarów, które znajdują się na stanie magazynowym, maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni licząc od dnia zaksięgowania wpłaty. W przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Użytkownika, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 10 tygodni. Każdorazowo Użytkownik będzie informowany na karcie produktu (przed złożeniem zamówienia) o czasie dostępności oraz realizacji zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć ewentualny czas dostawy realizowanej przez firmę spedycyjną lub kuriera (do 10 dni). Zamówienie złożone z kilku Towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na specjalne życzenie Kupującego istnieje możliwość kilkukrotnej wysyłki aktualnie dostępnych elementów.
19.    W przypadku wysyłki towarów firmą kurierską lub spedycyjną Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania/wysyłki towaru do Klienta. Użytkownik przed złożeniem zamówienia będzie mógł dokonać wyboru właściwej formy dostawy jak również zapoznać się z jej kosztami. Łączna cena przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty obejmuje wszystkie koszty, którymi będzie obciążony Konsument w związku z realizacją umowy.
20.    Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za transport, lub wprowadzić specjalne (lepsze) warunki umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.
21.    Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
22.    Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem (przedpłata) na konto Administratora, lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A.)..


IV.    REKLAMACJE
1.    Spółka jest zobowiązana do dostarczenia Klientom produktu zgodnego z umową sprzedaży.
2.    Spółka ponosi odpowiedzialność względem Konsumentów za niezgodność towaru z umową sprzedaży na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Tę samą odpowiedzialność Administrator ponosi wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców innych niż podmioty, o których mowa w zdaniu 2 powyżej, zasady odpowiedzialności Spółki za wady rzeczy sprzedanej określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.V.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ PONOSZONA W UMOWACH Z KONSUMENTAMI
1.    W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.    Administrator jako przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
3.    Użytkownik będący Konsumentem może zgłaszać reklamacje w dowolny wybrany przez siebie sposób, w tym w szczególności za pomocą szybkiego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@eccelent.eu lub też listownie na adres: ECCELENT meble - ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.
4.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) oraz oświadczenie o żądaniu naprawy lub wymiany (ewentualnie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli zachodzą przesłanki do skorzystania z tych uprawnień) Jednocześnie w przypadku reklamacji produktów należy je przesłać na adres Sklepu. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o dalszym postępowaniu.
5.    Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do reklamacji i odpowiedzialności Administratora w umowach z udziałem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.VI.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ PONOSZONA W UMOWACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI INNYMI NIŻ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W PKT V UST. 5 REGULAMINU

1.    W przypadku umów sprzedaży z przedsiębiorcami innymi niż osoby fizyczne zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność regulowana jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2.    Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
3.    Do reklamacji składanej z powodu wady rzeczy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt V ust. 4 Regulaminu.

 

VII.    GWARANCJA


1.    Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
2.    Warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
3.    Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
4.    Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu odpowiedzialności za niezgodność Towaru z umową sprzedaży.

 

VIII.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.    Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a)    obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b)    polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
3.    Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e-mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
4.    Konsument może wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny on-line w zakładce „Odstąpienie od umowy” albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać faksem albo pocztą albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
6.    Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem.
7.    Konsument ma obowiązek zwrócić towar Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Administrator zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
10.    Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.    Postanowienia pkt VIII Regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

IX.    PRAWA AUTORSKIE


1.    Wszelkie materiały dostępne na stronach Sklepu (w szczególności zdjęcia, znaki towarowe, oznaczenia, opisy, cyfrowe próbniki itp.) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub innym podmiotom uprawnionym.
2.    Nieuprawnione korzystanie z materiałów dostępnych na stronach Sklepu może stanowić naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

X.    OPINIE O PRODUKTACH


1.    W ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych Administrator może udostępnić Użytkownikowi możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Spółce lub Towarach.
2.    Administrator oświadcza, że nie weryfikuje żadnych opinii zamieszczanych czy to w ramach Sklepu, czy serwisów zewnętrznych, w szczególności nie weryfikuje ich pod kątem tego, czy pochodzą osób, którzy faktycznie używali produktu lub go nabyli.

 

XI.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.    Administrator jest także administratorem danych osobowych Klienta.
2.    Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych Klientów jest możliwy listownie, mailowo lub telefonicznie z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora podanych w pkt I.1.a Regulaminu.
3.    Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu rejestracji konta w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w celu na przykład udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
4.    Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do Spółki lub dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
5.    W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sklepu Spółka korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
6.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

 

XII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
a)    zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
b)    zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
3.    Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
5.    Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6.    Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
a)    konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep;
b)    zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep;
c)    wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
d)    zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży przez Sklep;
e)    poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
f)    zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków i danych zamieszczonych w regulaminie;
g)    potrzeba usunięcia z treści Regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
7.    Zmieniony Regulamin zostaje udostępniony na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
8.    O zmianie Regulaminu Spółka poinformuje poprzez komunikat na stronie Sklepu oraz przesyłając powiadomienia Klientom na adres e-mail podany w ich kontach (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
9.    Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu.
10.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2023 r.

 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

 

 

  • Adresat: ECCELENT meble, Warszawa 03-301, ul. Jagiellońska 82, email: sklep@eccelent.eu
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data